صاحب امتیاز و مدیرمسئول : محسن ممبنی

سردبیر : احسان حاصلفروش

نشانی: خوزستان، اهواز،

شماره تماس : ۰۹۱۶۹۰۸۱۷۰۰

ایمیل : asrkeshavarzi@gmail.com

پل ارتباطی در فضای مجازی : ۰۹۱۶۹۰۸۱۷۰۰