امروز: 14 مهر 1401 ساعت: 17:33

مبارزه بیولوژیک با آفات

آفات عمده مزارع نیشکر عبارتند از

  1. کرم ساقه خوار سزامیا
  2. کنه زرد نیشکر
  3. موش
  4. سوسک ریشه خوار نیشکر
  5. موریانه

مبارزه بیولوژیک مهمترین روش مبارزه با آفات در توسعه نیشکر

درخوزستان دو گونه Sesamia certica  و S.nonagrioides عمده ساقه خواران نیشکر هستند که در اثر تغذیه لارو آنها از ساقه های جوان باعث مرگ جوانه انتهایی و همچنین باعث کاهش کمی و کیفی محصول در طی داشت تا برداشت ساقه های قابل آسیاب می گردد و راندمان محصول را کاهش می دهند.
در حال حاضر مهمترین دشمن طبیعی کرم ساقه خوار (سزامیا) زنبوری به نام Busseolae Telenomus می باشد که حدود ۱۱ الی ۱۲ نسل در طول سال زادآوری دارد و شعاع پرواز آن حدود ۹-۸ متر بوده که توسط باد نیز کیلومترها جابجا می شود. هر زنبور تلنوموس میتواند ۸۰ تخم را پارازیته نموده و حدود ۹۰ % تخم ساقه خوار سزامیا را از بین ببرد. پرورش و رها سازی تلنوموس در حال حاضر در موسسه تحقیقات و آموزش شرکت توسعه نیشکر و شرکتهای کشت و صنعت نیشکری انجام می گیرد و باعث کنترل صدرصدی کرم ساقه خوار نیشکر شده است.

مبارزه بیولوژیک با کنه زرد نیشکر

کنه زرد نیشکر با نام Oligonychos sacchari  مهمترین گونه ی خسارت زای نیشکر می باشد و کنترل بیولوژیک آن نیز از پتانسیل کاربردی بالایی برخوردار است زیرا فعالیت انواع شکارچی ها بر روی آن میسر است.
اما در میان دشمنان طبیعی الیگونیخوس، کفشدوزک Stethorus gilvifrons بیشترین پتانسیل کاربردی را در کنترل بیولوژیک کنه دارد. بطوریکه کفشدوزک  کامل ماده روزانه ۴۲-۳۰ و کفشدوزک کامل نر روزانه تا ۲۷ عدد از کنه های بالغ تغذیه می کنند و با این طریق جمعیت کنه ها کنترل می شود.

آخرین اخبار