اقلام خوراکی طی یک سال چقدر گران شدند؟
اقلام خوراکی طی یک سال چقدر گران شدند؟

فارس نوشت: مقایسه قیمت برخی اقلام خوراکی در اسفند ۹۸ نسبت به ۹۷ نشان می دهد قیمت برخی اقلام خوراکی از قبیل برنج و شکر افزایشی و برخی اقلام مانند گوشت قرمز و مرغ کاهشی بوده است. در حالیکه قیمت برخی اقلام خوراکی از قبیل انواع برنج ، شکر سفید در اسفند ۹۸ نسبت به […]

فارس نوشت: مقایسه قیمت برخی اقلام خوراکی در اسفند ۹۸ نسبت به ۹۷ نشان می دهد قیمت برخی اقلام خوراکی از قبیل برنج و شکر افزایشی و برخی اقلام مانند گوشت قرمز و مرغ کاهشی بوده است.

در حالیکه قیمت برخی اقلام خوراکی از قبیل انواع برنج ، شکر سفید در اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ افزایشی بوده، قیمت برخی اقلام دیگر از قبیل گوشت گوساله، گوشت گوسفندی و گوشت مرغ از در اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ کاهشی بوده است.

این گزارش می‌افزاید: قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک که در اسفند ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۱۰۷۳۲ ریال بوده در اسفند ۹۸ با ۴ درصد افزایش به ۱۱۵۱۸۲ ریال رسیده است.

همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا از ۱۶۲۲۲۱ سال ۱۳۹۷ با ۴۴.۵ درصد افزایش به هر کیلوگرم ۲۳۴۴۰۹ ریال رسیده است.

گفتنی است ، قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک در اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ به میزان ۴۲.۱ درصد افزایش داشته است.
قیمت هر کیلوگرم شکر سفید هم از ۵۳۶۲۹ ریال در اسفند ۹۷ با ۱۳.۸ درصد افزایش به ۶۱۰۴۷ ریال در اسفند ۹۸ رسید.همچنین تغییرات قیمت گوشت گوساله و گوشت گوسفندی نیز هرکدام به ترتیب در اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ در مجموع منفی ۹ درصد و منفی ۲.۴ درصد کاهش داشته است.

این گزارش می افزاید: قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه که در اسفند ۹۷ به مبلغ ۱۴۵۷۹۰ ریال بوده با کاهش منفی ۱۲.۶ درصد کاهش به ۱۲۷۳۵۹ ریال در اسفند ۹۸ رسید.

گفتنی است قیمت هر کیلوگرم مرغ در بهمن ۹۸ که مبلغ ۱۲۵۱۲۱ ریال بوده با افزایش ۱.۸ درصدی به مبلغ ۱۲۷۳۵۹ ریال در اسفند ۹۸ رسیده است.

13990212000305 Test NewPhotoFree - اقلام خوراکی طی یک سال چقدر گران شدند؟

۲۲۳۲۲۷