حال و روز این روز‌های تولید قارچ
حال و روز این روز‌های تولید قارچ

صنعت تولید قارچ در این روز‌های کرونایی نه تنها متضرر نشده، که رشد را نیز تجربه کرده و از سرگیری صادرات، وضع را برای تولید قارچ بهتر کرده است.

صنعت تولید قارچ در این روز‌های کرونایی، با رعایت ضوابط بهداشتی، همچنان در حال پیشبرد روند تولید است. این صنعت جزو صنایعی است که این روز‌ها نه تنها متضرر نشده، که رشد را نیز تجربه کرده است؛ از سرگیری صادرات هم شرایط را برای تولید قارچ بهتر کرده است.
در حال حاضر کشورمان رتبه ششم تولید قارچ در جهان را داراست و با توجه به فضایی که به وجود آمده می‌توان تهدید را تبدیل به فرصت کرد.