تاریخ انتشار : شنبه 10 خرداد 1399 - 8:15
کد خبر : 16616

کدام محصولات کشاورزی ۱۰۰ در صد گران شدند؟

کدام محصولات کشاورزی ۱۰۰ در صد گران شدند؟

فارس نوشت: مرکز آمار ایران گزیده متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی زمستان ١٣٩٨ را منتشر کرد. براین اساس در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ۴٧٧٩۴ ریال بوده است. استان هرمزگان با ۶۵۴۶۴ ریال بالاترین قیمت و استان قم با ١۴۴٢٣ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل

فارس نوشت: مرکز آمار ایران گزیده متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی زمستان ١٣٩٨ را منتشر کرد.

براین اساس در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ۴٧٧٩۴ ریال بوده است. استان هرمزگان با ۶۵۴۶۴ ریال بالاترین قیمت و استان قم با ١۴۴٢٣ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۴,٢ درصد افزایش داشته است.

الف – محصولات کشاورزی

١- غلات

١-١- ذرت دانه‌ای

قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه‌ای در زمستان سال ١٣٩٨ در کل کشور ١٩٣٠١ ریال بوده است که استان هرمزگان با ٢٢٠٠٠ریال بیشترین و استان خوزستان با ١۴١٧٣ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧، معادل ٧,٣ درصد افزایش داشته است.

٢- محصولات لیفی

١-٢- پنبه (وش)

در زمستان سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه وش برابر ٧٢٠۶٠ ریال و منحصر به استان قم با همان قیمت ٧٢٠۶٠ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به زمستان سال ٩٧ معادل ٧,١ درصد افزایش نشان می دهد.

٣- محصولات جالیزی

١-٣- هندوانه

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور ١٧٧١۴ ریال بوده است. استان سیستان و بلوچستان با ١٨٠۶۴ ریال بیشترین و استان هرمزگان با ١٢٠٠٠ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایشی معادل ٩٢,٣ درصد داشته است.

٢-٣- خیار

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور ١۶٧٠۵ ریال بوده است. استان مازندران با ٨٠٠٠٠ ریال بیشترین و استان کرمان با ١۵۴١۶ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهشی معادل ۴٨,١ درصد داشته است.

۴- سبزیجات

١-۴- گوجه‌فرنگی

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه ‌فرنگی در کل کشور ٢١۵۶٨ ریال بوده است. استان مرکزی با ٧٧٧٧٨ریال بالاترین و استان بوشهر با ٢٠٢٧۵ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ١,١ درصد افزایش داشته است.

٢-۴- بادمجان

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور برابر ٢١٢٠۶ ریال بوده است و استان کرمان با ۴٩۶٢٣ ریال بالاترین و استان‌ خوزستان با ١٢۵٠٠ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به زمستان سال ٩٧ معادل ٢٨,٧ درصد افزایش یافته است.

٣-۴- پیاز

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ۴٧٧٩۴ ریال بوده است. استان هرمزگان با ۶۵۴۶۴ ریال بالاترین قیمت و استان قم با ١۴۴٢٣ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۴,٢ درصد افزایش داشته است.

۴-۴- اسفناج

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم اسفناج در کل کشور ١۵٩٩۵ ریال بوده است. استان گیلان با ۶٠٨٣۴ ریال بالاترین و استان قم با ٨۵۵٢ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را داشته ‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٢١,٠ درصد افزایش داشته است.

۵- محصولات علوفه‌ای

١-۵- یونجه

در فصل زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور ١٢٩۵١ ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با ٢٧٨۵٩ ریال بیشترین و استان خوزستان با ۶٧٣٧ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته ‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ١٠,٨ درصد افزایش یافته است.

۶- مرکبات

١-۶- پرتقال

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور برابر ۴٣٠٩١ ریال بوده است. استان فارس با ۵۶٧٢۵ ریال بالاترین و استان‌ زنجان با ٢۴٠٠٠ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌ اند. قیمت فروش این محصول نسبت به زمستان سال قبل معادل ١٠١,۵ درصد افزایش داشته است.

٢-۶- نارنج

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم نارنج در کل کشور ٢۶٧٣٨ ریال بوده است. استان خوزستان با ۴٠٠٩۵ ریال بالاترین و استان گیلان با ١٠٢٣١ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ١٧,٩ درصد افزایش داشته است.

ب – دام و فراورده‌های دامی

١- دام

١-١- گوسفند و بره‌ زنده‌ پرواری

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده در کل کشور ٣٨١۵٨١ ریال بوده است. استان هرمزگان با ۵۴٠٠٠٠ ریال بالاترین و استان خراسان شمالی با ٣٢٠۴٢٩ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٨,۴ درصد کاهش داشته است.

٢-١- گاو کمتر از دو سال پرواری

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش گاو پرواری کمتر از دو سال زنده در کل کشور از قرار هر کیلو ٣٠۶٣٨۵ریال بوده است. استان کرمان با ۴۵۵٩٣٩ ریال بیشترین و استان‌ خراسان رضوی با ٢۶٧٨۵٩ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ١۴,٧ درصد کاهش یافته است.

٢- فراورده های دامی

١-٢- شیر گوسفند (چرخ نشده)

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند چرخ نشده در کل کشور ٨۴٠١۶ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال٩٧ افزایش ۵٩,٠ درصدی داشته است. استان آذربایجان شرقی با ٩۶٣٧٣ ریال بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با ٢٢٨٨۶ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

٢-٢- شیر گاو (چرخ نشده)

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو چرخ نشده در کل کشور ٢٣۵۵۵ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٢١,۵ درصد افزایش داشته است. استان بوشهر با ٣٨۴۴٠ ریال بالاترین و استان آذربایجان غربی با ١٨٨٨٣ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

ج- خدمات کشاورزی

١- خدمات ماشینی

١-١- شخم زمین زراعی آبی با تراکتور

در زمستان سال ١٣٩٨ هزینه‌ یک‌بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ٢۴٠١۶٩٧ ریال بوده است. استان گیلان با ٧۴٢٠۴۵۵ ریال و استان ایلام با ١۴٨١٠٨۶ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه‌ انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه‌ انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٢۴,۴ درصد افزایش داشته است.

٢-١- شخم زمین زراعی دیم با تراکتور

در زمستان سال ١٣٩٨ هزینه‌ یک‌بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ١٧٢١٨٩٨ ریال بوده است. استان خوزستان با ۵۴۵٢٣٨١ ریال و استان لرستان با ١٣٨٠٢٩٢ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه‌ انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه‌ انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ۴٠,٣ درصد افزایش داشته است.

٣-١- دیسک زمین آبی با تراکتور

در زمستان سال ١٣٩٨ هزینه‌ یک‌بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ١٢٢٣٣۵١ ریال بوده است. استان گیلان با ٣٩٣١٧۴١ ریال و استان قم با ۶۶۴٨٨۶ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٣٣,١درصد افزایش داشته است.

۴-١- دیسک زمین دیم با تراکتور

در زمستان سال ١٣٩٨ هزینه یک‌بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ٧١٢۶۵٩ ریال بوده است. استان گلستان با ٢٠٠٠٠٠٠ ریال و استان بوشهر با ۶۵٠٠٠٠ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه‌ انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه‌ انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ۴۴,۶ درصد افزایش یافته است.

٢- خدمات نیروی انسانی

١-٢- کارگر میوه‌چین (مرد)

در زمستان سال ١٣٩٨ دستمزد روزانه‌ یک نفر کارگر میوه‌چین مرد در کل کشور برابر ٨٢۶٢٨١ ریال بوده است. استان گیلان با ١١٠٣٩٢۶ ریال و استان گلستان با ۶٠٠٠٠٠ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ۴۴,١ درصد افزایش داشته است.

٢-٢- کارگر میوه‌چین (زن)

در زمستان سال ١٣٩٨ دستمزد روزانه‌ یک نفر کارگر میوه‌چین زن در کل کشور برابر ٧۵٨٢٠۵ ریال بوده است. استان گیلان با ٩٧٠٧٣۶ ریال و استان گلستان با ۴٠٠٠٠٠ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٨٠,۶ درصد افزایش یافته است.

٣-٢- کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (مرد)

در زمستان ١٣٩٨ روزانه‌ یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد در کل کشور ٩٢۶٠٨۵ بوده است. استان آذربایجان شرقی با ١۵٢٨٣٩٨ ریال و استان خوزستان با ۵٠٧١٨٨ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٢٨,٧ درصد افزایش داشته است.

۴-٢- کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (زن)

در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه‌ یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن در کل کشور برابر ۵۴۵٠۵٠ بوده است. استان فارس با ٩٢۶١٧٢ ریال و استان گلستان با ۴٢۵٠٨٩ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل زمستان سال ٩٧ معادل ٣۶,۶ درصد افزایش نشان می دهد.

۲۲۳۲۲۷

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.