کارگران میوه چین روزانه چقدر می گیرند؟
کارگران میوه چین روزانه چقدر می گیرند؟

مهر به نقل از مرکز آمار ایران نوشت: متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد و زن نسبت به سال قبل به ترتیب ۵٢.٩ و ۴٢.١ درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی سال ۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. در سال ١٣٩٨، در بخش غلات، متوسط قیمت هر کیلو […]

مهر به نقل از مرکز آمار ایران نوشت: متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد و زن نسبت به سال قبل به ترتیب ۵٢.٩ و ۴٢.١ درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی سال ۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

در سال ١٣٩٨، در بخش غلات، متوسط قیمت هر کیلو گرم گندم با رشد ٣٢.٠ درصدی نسبت به سال قبل معادل ١٧٢٢۴ ریال، متوسط قیمت جو با افزایش ۵٩.٢ درصدی ١٨٧٧١ ریال، متوسط قیمت شلتوک با رشد ٣١.٨ درصدی ۶٣٨٩۴ ریال و متوسط قیمت ذرت دانه‌ای با افزایش ٢۴.٠ درصدی معادل ١٧٨١٧ ریال بوده است.

در بخش حبوبات، متوسط قیمت هر کیلو نخود با ١٠.۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل به مبلغ ۵٩٣۴٧ ریال و قیمت عدس با ١۶.٨ درصد افزایش به ۵٧۶٠۴ ریال رسید.

در بخش دانه‌های روغنی، قیمت متوسط هر کیلو آفتابگردان روغنی با ١٨٣.۵ درصد افزایش نسبت به سال ٩٧ به ٩٣۴٧٠ ریال و قیمت متوسط کلزا با ٢٠.۵ درصد افزایش به ٣۴١٠٣ ریال بالغ شد.

در بخش محصولات لیفی، قیمت متوسط هر کیلو پنبه (وش) با افزایش ١۵.١ درصدی نسبت به سال ٩٧ برابر ۶۵۴۵٣ ریال بوده است.

در بخش محصولات جالیزی، قیمت متوسط هر کیلو هندوانه با کاهش ١٩.٧ درصدی به ٧١١٠ ریال، قیمت خربزه با افزایش ٨.١ درصدی به ١۵۶١٧ ریال و قیمت خیار با کاهش ٢.٣ درصدی به ٢٠٢١٩ ریال رسید.

در بخش سبزیجات، متوسط قیمت هر کیلو سیب زمینی معادل ٢٣۶٨٩ ریال و هر کیلو پیاز ٢٣٢۵۴ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٩٠.٣ و ١٠۴.٩ درصد رشد داشته است. همچنین، متوسط قیمت هر کیلو گوجه فرنگی با ٧.٨ درصد کاهش برابر ١۵٣٧٩ ریال و هر کیلو بادمجان با ٣٢.٣ درصد افزایش برابر ١٧٩۵١ ریال بوده است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، متوسط قیمت هر کیلو یونجه معادل ١٩١۶٣ ریال و هر کیلو شبدر خشک برابر ١٩٨۵٧ ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب ۶۵.٣ و ٩۴.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت هر کیلو زردآلو برابر ۶۶٠٠٢ ریال و هر کیلو هلو ۴٢٢٠٠ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۴٩.٣ و ٣٣.١ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، متوسط قیمت هر کیلو سیب درختی ٢٧٣۶۴ ریال بوده که نسبت به سال قبل ١٢.٨ درصد کاهش داشته و متوسط قیمت انگور به ٣٣۵٣٩ ریال رسید که نسبت به سال قبل معادل ١٧.٩ درصد افزایش داشته است.

2767958 - کارگران میوه چین روزانه چقدر می گیرند؟

در بخش مرکبات، متوسط قیمت هر کیلو پرتقال با افزایش ١١.۶ درصد به ١۶١١۶ ریال و قیمت نارنگی با کاهش ٧.۶ درصدی به ١٨٩١٩ ریال رسید.

در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت هر کیلو گوسفند و بره زنده ۴٠۴۴٣۵ ریال و هر کیلو گاو پرواری زنده ٣٢۵۴٣٩ ریال بوده که نسبت به سال ٩٧ به ترتیب معادل ٧٢.٣ و ٣٧.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در سال ١٣٩٨، در بخش فراورده‌های دامی سنتی، متوسط قیمت هر کیلو شیر گوسفند برابر ۵٩٣۶٠ ریال و هر کیلو شیر گاو ٢٢٢٨۶ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٣٠.٩ و ۴٠.٨ درصد افزایش داشته است.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، هزینه متوسط شخم هر هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور ٢۴۶۶٠۵٨ ریال بوده که نسبت به سال قبل ٣٧.٣ درصد افزایش و هزینه شخم هر هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور ١٧٣۵٧٨٠ ریال بوده که نسبت به سال قبل ٣٢.٢ درصد افزایش داشته است. به علاوه متوسط هزینه دیسک هر هکتار زمین زراعی آبی با افزایش ۴٠.۵ درصدی معادل ١١۵٨٢۴٩ ریال و هزینه دیسک زمین زراعی دیم با افزایش ٨.٩ درصدی معادل ٧٠۶۴۶۶ ریال بوده است.

در بخش دستمزد نیروی کار، متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد برابر ٨١۶٧۵٣ ریال و دستمزد کارگر میوه چین زن ۵٧٨٩٩٠ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۵٢.٩ و ۴٢.١ درصد افزایش داشته است و نیز متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد برابر ١٠۶٨٨٨١ ریال بوده که نسبت به سال ٩٧ معادل ٣٠.٧ درصد رشد نشان می‌دهد.

به علاوه، دستمزد روزانه کارگر وجین‌کار و تنک کار مرد با ٣١.٣ درصد افزایش به ٧۶٣٢١٨ ریال و دستمزد وجین کار و تنک کار زن با ٢۶.٠ درصد افزایش به رقم ٧۴١٢٩٨ ریال بالغ شد.

۲۲۳۲۲۷