متوسط قیمت ۵۲ میلیونی هر مترمربع زمین در تهران
متوسط قیمت ۵۲ میلیونی هر مترمربع زمین در تهران

مطابق آمار مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در زمستان گذشته در شهر تهران ۵۲ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مطابق آمار منتشر شده مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر مبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مطابق آمار منتشر شده مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در زمستان گذشته در شهر تهران ۵۲ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان با میانگین ۲۳۸ متر مربع بوده است.  

این قیمت در مقایسه با فصل پاییز ۱۴۰۰ و زمستان ۹۹ به ترتیب ۴.۸ و ۱۷.۱ درصد افزایش داشته است.  
در زمستان ۱۴۰۰ حداقل و حداکثر قیمت فروش یک متر مربع زمین به ترتیب ۴.۶ میلیون و ۲۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.
همچنین متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنا مسکونی در مدت یاد شده ۳۶.۷ میلیون تومان با میانگین مساحت ۸۶ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده که نسبت به پاییز ۱۴۰۰ بالغ بر ۹.۸ درصد و در مقایسه با زمستان ۹۹ بالغ بر ۱۴.۵ درصد رشد داشته است.

حداکثر قیمت فروش یک متر مربع زیربنا مسکونی در شهر تهران ۲۷۶ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان و حداقل ۳.۲ میلیون تومان بوده استتر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در زمستان گذشته در شهر تهران ۵۲ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان با میانگین ۲۳۸ متر مربع بوده است . 

این قیمت در مقایسه با فصل پاییز ۱۴۰۰ و زمستان ۹۹ به ترتیب ۴.۸ و ۱۷.۱ درصد افزایش داشته است . 
در زمستان ۱۴۰۰ حداقل و حداکثر قیمت فروش یک متر مربع زمین‌ به ترتیب ۴.۶ میلیون و ۲۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.
همچنین متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنا مسکونی در مدت یاد ‌شده ۳۶.۷ میلیون تومان با میانگین مساحت ۸۶ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده که نسبت به پاییز ۱۴۰۰ بالغ بر ۹.۸ درصد و در مقایسه با زمستان ۹۹ بالغ بر ۱۴.۵ درصد رشد داشته است .

حداکثر قیمت به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مطابق آمار منتشر شده مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر مبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مطابق آمار منتشر شده مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در زمستان گذشته در شهر تهران ۵۲ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان با میانگین ۲۳۸ متر مربع بوده است.  

این قیمت در مقایسه با فصل پاییز ۱۴۰۰ و زمستان ۹۹ به ترتیب ۴.۸ و ۱۷.۱ درصد افزایش داشته است.  
در زمستان ۱۴۰۰ حداقل و حداکثر قیمت فروش یک متر مربع زمین به ترتیب ۴.۶ میلیون و ۲۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.
همچنین متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنا مسکونی در مدت یاد شده ۳۶.۷ میلیون تومان با میانگین مساحت ۸۶ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده که نسبت به پاییز ۱۴۰۰ بالغ بر ۹.۸ درصد و در مقایسه با زمستان ۹۹ بالغ بر ۱۴.۵ درصد رشد داشته است.

حداکثر قیمت فروش یک متر مربع زیربنا مسکونی در شهر تهران ۲۷۶ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان و حداقل ۳.۲ میلیون تومان بوده استتر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در زمستان گذشته در شهر تهران ۵۲ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان با میانگین ۲۳۸ متر مربع بوده است.  

این قیمت در مقایسه با فصل پاییز ۱۴۰۰ و زمستان ۹۹ به ترتیب ۴.۸ و ۱۷.۱ درصد افزایش داشته است.  
در زمستان ۱۴۰۰ حداقل و حداکثر قیمت فروش یک متر مربع زمین به ترتیب ۴.۶ میلیون و ۲۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.
همچنین متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنا مسکونی در مدت یاد شده ۳۶.۷ میلیون تومان با میانگین مساحت ۸۶ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده که نسبت به پاییز ۱۴۰۰ بالغ بر ۹.۸ درصد و در مقایسه با زمستان ۹۹ بالغ بر ۱۴.۵ درصد رشد داشته است.

حداکثر قیمت فروش یک متر مربع زیربنا مسکونی در شهر تهران ۲۷۶ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان و حداقل ۳.۲ میلیون تومان بوده است.  فروش یک متر مربع زیربنا مسکونی در شهر تهران ۲۷۶ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان و حداقل ۳.۲ میلیون تومان بوده است .