امروز: 13 آذر 1401 ساعت: 05:52

نیش کمتر، عسل بیش‌تر!

زنبورملکه همانند زنبورهای کارگر و برعکس زنبورهای نر، یک زنبور ماده می باشد که وظیفه رهبری یک کلنی را بر عهده دارد. در هر کلنی زنبورعسل فقط یک ملکه وجود دارد. لاروی که برای تبدیل شدن به ملکه انتخاب می‌شود در تمام دروه لاروی و شفیرگی با ژل رویال که توسط زنبورهای کارگر ترشح می‌شود تغذیه شده تا در اندام های جنسی آن رشد مضاعفی نسبت به زنبور کارگر شکل گیرد و تبدیل به ملکه شود این فرآیند ممکن است به طور طبیعی در یک کندو (برای تعویض ملکه یا بچه دهی) یا به طور مصنوعی توسط زنبوردار برای تکثیر یا اصلاح نژادی انجام پذیرد.

آخرین اخبار